پنیر گوسفندی

جدول حقایق تغذیه ای

تعداد  سهم در هر بسته 5/7سهم  - اندازه سهم 35 گرم - مقدار در هر سهم ، انرژی 99 کیلو کالری

  • اطلاعات تغذیه ای در هر سهم
    مقدار مرجع ماده مغذی (NVR*) %
  • چربی کل 8/4 گرم
    **
  • کربوهیدات کل 1/7 گرم
    **
  • قند  1/7 گرم
    **
  • پروتئین 4/2 گرم
    % 8/4
  •  
  •  

پنیر گوسفندی

200 گرمی
Alternate Text