پنیر گوسفندی

جدول حقایق تغذیه ای

تعداد  سهم در هر بسته 5/7سهم  - اندازه سهم 35 گرم - مقدار در هر سهم ، انرژی 99 کیلو کالری

 • اطلاعات تغذیه ای در هر سهم
  مقدار مرجع ماده مغذی (NVR*) %
 • چربی کل 8/4 گرم
  **
 • کربوهیدات کل 1/7 گرم
  **
 • قند  1/7 گرم
  **
 • پروتئین 4/2 گرم
  % 8/4
 •  
 •  

پنیر گوسفندی

200 گرمی
Alternate Text