مجلسی - مینارین قنادی شیرین شده منجمد حاوی چربی شیر

جدول حقایق تغذیه ای

تعداد  سهم در هر بسته 167  - اندازه سهم 30 گرم - مقدار در هر سهم ، انرژی 110 کیلو کالری

  • اطلاعات تغذیه ای در هر سهم
    مقدار مرجع ماده مغذی (NRV*) %
  • چربی کل 8/1 گرم
    **
  • کربوهیدات کل 8/6 گرم
    **
  • قند  8/6 گرم
    **
  • پروتئین 0/8 گرم
    % 1/6
  •  
  •  

مجلسی - مینارین قنادی شیرین شده منجمد حاوی چربی شیر

۵ کیلوگرم
Alternate Text